Stypendium doktoranckie

Zarządzenie Rektora nr 36/2015 w sprawie przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Warszawskiej (31.08.2015) - NOWE (PDF_cz.1, PDF_cz.2)

Maksymalne kwoty stypendiów w latach 2014 i 2015 - Zarządzenie Rektora nr 048/2013

Kryteria opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW (11.09.2015) - NOWE

wniosek o stypendium doktoranckie - plik DOC, PDF (zaktualizowane 16.09.2015);

styp. doktoranckie - wnioski przyjmowane do 22 września 2017 (nowo przyjęci do 22 września);
Proszę nie zapomnieć o złożeniu rocznego sprawozdania doktoranta (ale zawsze tylko jedno w przypadku kilku wniosków stypendialnych).

W punkcie 2 wniosku proszę koniecznie podać liczby godzin zajęć prowadzonych samodzielnie i zajęć współprowadzonych według wzoru:
- liczba godzin zajęć dydaktycznych przeprowadzonych samodzielnie:
- liczba godzin zajęć dydaktycznych współprowadzonych z nauczycielem akademickim:

Oceny uczestnika (kandydata) w zakresie:
a) oceny postępów pracy naukowej i przygotowania pracy doktorskiej;
b) oceny wywiązywania się doktoranta z jego obowiązków, w szczególności z powierzonych mu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych;
c) oceny zaangażowania w realizację badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni;
dokonuje opiekun naukowy/promotor i dokumentuje je wpisami na wniosku.
W przypadku oceny zamieszczonej w punkcie b) konieczne jest podanie liczby godzin zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych przeprowadzonych przez doktoranta samodzielnie oraz liczby godzin zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych, w których doktorant uczestniczył w prowadzeniu wspólnie z nauczycielem akademickim. Liczby godzin zajęć dydaktycznych odbytych w ramach praktyk zawodowych powinny zgadzać się z wyliczeniami zawartymi w sprawozdaniu rocznym doktoranta.

 

Stypendium projakościowe

Zarządzenie Rektora nr 36/2015 w sprawie przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Warszawskiej (31.08.2015) - NOWE (PDF_cz.1, PDF_cz.2)

Kryteria opiniowania wniosków o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Wydziału SiMR PW (1.09.2015) - NOWE

wniosek o stypendium projakościowe: DOC, PDF (zaktualizowane 16.09.2015);
załącznik do wniosku - potwierdzenie działalności samorządowej: DOC (03.09.2018);

styp. projakościowe - wnioski przyjmowane do 22 września 2017 (nowo przyjęci do 22 września);
proszę nie zapomnieć o złożeniu rocznego sprawozdania doktoranta (ale zawsze tylko jedno w przypadku kilku wniosków stypendialnych)

Oceny uczestnika (kandydata) w zakresie:
a) oceny z przedmiotów objętych programem studiów doktoranckich;
b) oceny postępów pracy naukowej i przygotowania pracy doktorskiej;
dokonuje opiekun naukowy/promotor i dokumentuje je wpisami na wniosku.
W przypadku oceny zamieszczonej w punkcie a) konieczne jest podanie ocen uzyskanych z przedmiotów, które doktorant zaliczył w czasie ostatnich dwóch semestrów studiów doktoranckich. Oceny powinny zgadzać się z ocenami wykazanymi w sprawozdaniu rocznym doktoranta.

 

Stypendium dla najlepszych doktorantów

 

Zasady przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów PW (2014/2015)

Kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów Wydziału SiMR (23.09.2014)

Wniosek o stypendium dla najlepszych doktorantów -  DOC (26.09.2018);

wnioski są przyjmowane do 6 października 2018; Wnioski te proszę składać u p. Kierownik mgr Danuty Falęciak w dziekanacie SiMR
proszę nie zapomnieć o złożeniu rocznego sprawozdania doktoranta (ale zawsze tylko jedno w przypadku kilku wniosków stypendialnych)

 

Punktowanie osiągnięć naukowych

Zasady punktowania osiągnięć naukowych uczestników studiów doktoranckich Wydziału SiMR PW (29.06.2015)

Zasady punktowania udziału w grantach badawczych uczestników studiów doktoranckich Wydziału SiMR PW (29.06.2015)

Wykaz czasopism punktowanych: Wyszukiwarka czasopism

 

Stypendia ministra dla wybitnych młodych naukowców

Informacja na temat stypendiów dla wybitnych młodych naukowców 2017

 

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2014/2015

 

Stypendia socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi

Zarządzenie Rektora nr 39/2016 z dnia 25/08/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2016/2017

wnioski o stypendia przyjmowane do 13 października 2014;
wnioski o zapomogi przyjmowane są w dowolnym momencie;

 

Inne

Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski z dnia 19 lipca 2011 r.

Umowa o przyznanie stypendium doktorskiego

Oferty stypendialne dla Młodych Naukowców ze strony Rady Doktorantów PW

Stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego PW

Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Warszawskiej (wersja z 29.06.2012, najnowszy dokument na górze strony)