Ogólne Informacje Kierownika Studiów Doktoranckich

Aktualnie obowiązujące zasady dotyczące sprawozdawczości doktoranckiej są następujące:

1. Wszyscy doktoranci składają Kierownikowi SD indywidualne programy studiów doktoranckich na dany rok studiów doktoranckich:

- doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie w semestrze zimowym (w październiku) - w terminie 1 miesiąca od rozpoczęcia semestru zimowego;

- doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie w semestrze letnim (w lutym) - w terminie 1 miesiąca od rozpoczęcia semestru letniego.

2. Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie w semestrze zimowym (w październiku) składają roczne sprawozdanie na koniec semestru letniego (za okres: od 1.09. do 31.08.), w terminie określonym przez Kierownika SD.

3. Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie w semestrze letnim (w lutym) składają roczne sprawozdanie na koniec semestru zimowego (za okres: od 1.02. do 31.01.), w terminie określonym przez Kierownika SD.

4. Doktoranci, którzy nie złożyli na koniec danego semestru sprawozdania rocznego, a składają w tym czasie wnioski o stypendium, dostarczają Kierownikowi SD dodatkowo jedno (!) roczne sprawozdanie obejmujące swym zakresem dwa ostatnie semestry studiów doktoranckich.

Osiągnięcia opisane w tym sprawozdaniu rocznym stanowią podstawę do tworzenia list rankingowych kandydatów do wszystkich stypendiów (doktoranckich, projakościowych, dla najlepszych doktorantów).

Zasada ta dotyczy jedynie tych doktorantów, którzy ukończyli co najmniej jeden rok studiów doktoranckich.

5. Składanie programów, sprawozdań i wniosków do Kierownika SD odbywa się (w zależności od szczegółowych wytycznych dla danego terminu) bezpośrednio u Kierownika SD lub za pośrednictwem dziekanatu Wydziału. Zaleca się składanie dokumentów w obwolucie („koszulce”), która może być włożona w kopertę.

6. Złożenie dokumentów na innych formularzach niż aktualnie obowiązujące traktowane będzie jako niebyłe,  z wszelkimi tego konsekwencjami.

7. Informacja o przebiegu studiów doktoranckich jest sporządzana na specjalną okoliczność.

Informacja jest dostarczana kierownikowi studiów doktoranckich w wersji papierowej oraz elektronicznej, która jest przesyłana na adres mailowy kierownika studiów doktoranckich.

Do wersji papierowej informacji należy dołączyć:

a) kopie minimalnej liczby stron (w tym pierwszej strony) umożliwiających ustalenie tytułu publikacji lub monografii (rozdziału monografii), wydawnictwa lub konferencji oraz autorów i daty publikacji;

b) wydruk materiałów informacyjnych z prezentacji wygłoszonej na konferencji (6 slajdów na stronę);

c) kopię plakatu prezentowanego na konferencji (w formacie A4);

d) kserokopię Karty Uczestnika studiów doktoranckich na Wydziale SiMR.

Kierownik studiów doktoranckich może wymagać przedstawienia dodatkowych dokumentów uwierzytelniających dane zawarte w złożonej informacji.

Formularze

1. Formularz indywidualnego programu studiów doktoranckich (17.02.2016)

2. Formularz rocznego sprawozdania doktoranta (17.02.2016)

3. Formularz informacyjny o przebiegu studiów doktoranckich (22.10.2015)

4. Formularz absolutorium (17.06.2016)

 

Wykaz czasopism punktowanych: część A (2015), część B (2015), Wyszukiwarka czasopism