POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

ul. Narbutta 84, 02-524 Warszawa, tel. 22-234-8435, fax: 22-849-0306
  
Studia doktoranckie Mechaniki oraz Budowy i Eksploatacji Maszyn na Wydziale SiMR PW
   

UWAGA!
Istnieje obowiązek rejestrowania się kandydatów na studia doktoranckie za pośrednictwem systemu informatycznego „ Rekrutacja PW", rejestracja elektroniczna kandydatów na studia doktoranckie rozpoczynające się od semestru letniego  roku ak. 2018/2019, będzie trwała od 14 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2019 r.

INFORMACJE O REKRUTACJI

 Na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych PW prowadzone są w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym, płatnym) studia doktoranckie w dyscyplinie Mechanika oraz Budowa i Eksploatacja Maszyn. Prosimy zapoznać się z informacjami o rekrutacji zawartymi w "Regulaminie studiów i programie kształcenia na studiach doktoranckich SiMR (2015)".

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w dziekanacie w następujących terminach:
- rekrutacja jesienna - do 31 sierpnia 2018 r.
- rekrutacja wiosenna - do 31 stycznia 2018 r.

Studia doktoranckie rozpoczynają się: 1 października 2018 - sem. zimowy

Wykaz pracowników Wydziału SiMR mogących pełnić funkcję opiekuna naukowego i promotora w przewodach doktorskich (wraz z tematyką naukową): pobierz plik PDF

 

Prosimy również zapoznać się z wytyczne na temat rekrutacji na studia doktoranckie Politechniki Warszawskiej:  https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Aktualnosci/Informacja-dla-kandydatow-na-studia-doktoranckie2

Uchwała nr 389/XLVIII12016 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w r. ak. 2016/2017pdf

Załącznik do uchwały nr 389/XLVIII/2016 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w r. ak. 2016/2017.pdf

Od sierpnia 2014 roku rekrutacja odbywa się poprzez system informatyczny https://rekrutacja.pw.edu.pl

Obowiązek rejestracji za pośrednictwem systemu informatycznego (REJESTRACJA ELEKTRONICZNA) dotyczy:
- osób, które do dnia 18 sierpnia 2014 r. nie złożyły dokumentów rekrutacyjnych,
- obywateli polskich i obcokrajowców ubiegających się o przyjęcie na studia doktoranckie na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
Informacje dotycząca rejestracji za pośrednictwem systemu informatycznego (REJESTRACJA ELEKTRONICZNA): Elektr_rejestr_na_SD_2014_1.pdf, Elektr_rejestr_na_SD_2014_2.pdf.

 

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia doktoranckie

1.  Podanie adresowane do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (pobierz formularz: DOC, PDF).
2.  Poświadczona przez Wydział kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami.
3.  Życiorys.
4.  Poświadczona przez Wydział kopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub odpis wyżej wymienionego dokumentu.

5. Poświadczona przez Wydział kopia suplementu do dyplomu (w przypadku gdy kandydat nie ukończył studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na Wydziale SiMR PW).
6.  Zgoda przyszłego opiekuna z określeniem tematyki pracy doktorskiej (pobierz formularz: DOC, PDF).
7. Zgoda dziekana na sprawowanie opieki naukowej przez pracownika wydziału zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy /OPCJONALNIE - gdy pracownik wydziału jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy/(pobierz formularz: DOC, PDF).
8.  Zgoda kierownika studiów doktoranckich (pobierz formularz: DOC, PDF).
9.  Zgoda dyrektora na wykonywanie pracy doktorskiej w danym instytucie (pobierz formularz: DOC, PDF).
10. Kopie dokumentów i materiałów wskazujących na predyspozycje kandydata do pracy naukowej i dokumentujących jego dotychczasową aktywność naukowo-badawczą (publikacje, wyniki działalności w studenckim ruchu naukowym, osiągnięcia naukowe w pracy zawodowej itp.).
11.  Wypełniona karta informacyjna:
a) obywatele polscy i cudzoziemcy, którzy korzystają z zasad obowiązujących obywateli polskich drukują częściowo wypełnioną kartę informacyjną podczas rejestracji elektronicznej (patrz REJESTRACJA ELEKTRONICZNA);
b) pozostałe osoby (pobierz formularz: DOC, PDF).
12. Kwestionariusz osobowy:
a) obywatele polscy i cudzoziemcy, którzy korzystają z zasad obowiązujących obywateli polskich drukują częściowo wypełniony kwestionariusz osobowy podczas rejestracji elektronicznej (patrz REJESTRACJA ELEKTRONICZNA); 
b) pozostałe osoby (pobierz formularz: DOC, PDF).
13. 3 aktualne fotografie (wym. 35x45mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.
14. 1 zdjęcie w wersji elektronicznej na podpisanym imieniem i nazwiskiem nośniku CD (plik: JPG; maks. 150 kilobajtów; 2 cm x 2,5 cm /300x375 pikseli/; 300 DPI).
15. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata na studia i inne formy kształcenia (formularz do pobrania w dziekanacie).

16.  Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwości podjęcia i kontynuowania kształcenia ze względu na stan zdrowia (skierowanie na badania do pobrania w dziekanatach).

  

Na podstawie Decyzji Rektora PW nr 173/2014 opłata za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta wynosi 17zł. Opłata powinna być uiszczona na rachunek bankowy Politechniki Warszawskiej prowadzony przez Bank PEKAO S.A. Oddział Warszawa 78 1240 1053 5111 8217 0010 0091.

Opłata za wydanie duplikatu legitymacji wynosi 22,50zł.