Prowadzący: dr hab. inż. Stanisław Karczmarzyk

Wykład 30 godzinny w języku polskim lub angielskim (4ECTS)


Treść wykładu:

1. Wprowadzenie do teorii struktur warstwowych, w szczególności struktur typu sandwich, uzasadnienie dla tworzenia i wskazania do zastosowań modeli lokalnych tych struktur.
2. Wprowadzenie do lokalnej liniowej teorii sprężystości; omówienie związków konstytutywnych, równań ruchu/równowagi, warunków zgodności, warunków brzegowych, warunków ciągłości, wybranych problemów brzegowych.
3. Rozwiązanie ogólne, metodą półodwrotną, lokalnych równań ruchu liniowej teorii sprężystości dla jednokierunkowej, izotropowej, jednorodnej struktury płaskiej, poddanej poprzecznemu obciążeniu harmonicznemu.
4. Sformułowanie i rozwiązanie jednorodnego problemu brzegowego, drgań własnych, wielowarstwowej struktury jednokierunkowej (pasma) z warstw izotropowych i analiza krawędziowych warunków brzegowych.
5. Sformułowanie i rozwiązanie niejednorodnego problemu brzegowego, drgań wymuszonych, wielowarstwowej struktury jednokierunkowej (pasma) z warstw izotropowych.
6. Transformacja problemów brzegowych pasma warstwowego do analogicznych problemów belki warstwowej.
7. Sformułowanie i rozwiązanie problemów brzegowych warstwowej płyty prostokątnej swobodnie podpartej.
8. Uwzględnienie właściwości lepkosprężystych warstw.
9. Tłumienie drgań struktur warstwowych i jednorodnych.
10. Analogia i różnice lokalnych i klasycznych modeli drgań pasma jednorodnego/warstwowego.
11. Uproszczenia w modelowaniu komórkowych warstw ortotropowych, uzasadnienie teoretyczne i weryfikacja.
12. Uwzględnienie anizotropii warstw w sformułowaniu problemu.

Contents:

1. Introduction to the theory of layered structures, in particular sandwich structures, a justification for the creation of and indications for use of local models of these structures.
2. Introduction to the local linear theory of elasticity; discussion of constitutive equations, equations off motion/balance, compatibility equations and boundary conditions for selected problems.
3. General solution, by applying the semi-inverse method, to the local equations of motion of linear theory of elasticity for unidirectional, isotropic, homogeneous planar structure subjected to lateral, harmonic load.
4. Formulation and solution of the homogeneous boundary eigenvalue problem for multi-layered, unidirectional structure (band) with isotropic layers and analysis of edge boundary conditions.
5. Formulation and solution of the nonhomogeneous boundary problem of forced vibration for  multi-layered unidirectional structure (band) with isotropic layers.
6. Transformation of the band boundary layer problems to the corresponding problems for layered beam.
7. Formulation and solution of boundary value problems for layered rectangular simply supported plate.
8. Taking into account the viscoelastic properties of layers.
9. Vibration damping of layered and homogeneous structures.
10. Analogy and differences in local and classical models of vibration for a homogeneous and layered bands.
11. Simplification of models for cellular layers of orthotropic, theoretical justification and verification.
12. Taking into account the anisotropy of the layers in the formulation of the problem.

  

Zapisy:

ZAPISY ONLINE - trwają do 8 października