Sprawozdawczość i akcja stypendialna - najbliższe terminy:
· Termin składania sprawozdania rocznego za okres: od 1.02.2017 do 31.01.2018 (doktoranci kończący rok    studiów doktoranckich w lutym lub doktoranci składający w lutym wniosek o stypendium doktoranckie): do 7 lutego 2018 r.
· Termin składania wniosków o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich:               do 28 stycznia 2018 r.
· Termin składania wniosków o stypendia doktoranckie: do 7 lutego 2018 r.
· Termin składania wniosków o stypendia doktoranckie przez nowoprzyjętych doktorantów:        do 8 lutego 2018 r.
· Termin składania indywidualnego programu studiów doktoranckich (doktoranci rozpoczynający nowy rok studiów doktoranckich w lutym): do 20 marca 2018 r.

Sprawozdania i wnioski należy składać w dziekanacie SiMR u p. kierownik mgr Danuty Falęciak lub bezpośrednio u kierownika studiów doktoranckich pok. 4.2 .
Doktoranci kończący rok studiów doktoranckich w lutym, którzy nie złożą w terminie wymaganego sprawozdania rocznego, nie otrzymają rejestracji na semestr letni roku ak. 2017/2018 z wszystkimi tego konsekwencjami (np. brakiem możliwości przedłużenia ważności legitymacji doktoranta, rozpoczęciem procedury skreślenia doktoranta).
W stosunku do tych doktorantów kończących studia doktoranckie w lutym, którzy nie złożą w terminie wniosku o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich zostanie automatycznie rozpoczęta procedura skreślenia doktoranta.